สมัครนักศึกษาใหม่ ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊ก ปุ่ม สมัครเรียนโครงการปกติ ด้านล่าง แล้วทำการกรอกข้อมูลตามจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2 สแกน QR-Code บัญชีธนาคารวิทยาลัย เพื่อชำระค่าใช้จ่าย แล้วทำการส่งหลักฐานผ่าน Line OA

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการสมัครเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ผ่าน Line OA 

MERIT Project

The Diploma Scholarship Program

MERIT 10
1. ระดับ ปวช. (รับผู้จบม.3 / กศน. / เทียบเท่า)
ลำดับ โครงการ ระดับ สาขาวิชา สาขางาน คุณวุฒผู้สมัคร จำนวนที่รับ (คน)
1 ปกติ ปวช ช่างยนต์ ยานยนต์ ม.3 / กศน. / เทียบเท่า 45
2 ปกติ ปวช ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม.3 / กศน. / เทียบเท่า 45
3 ปกติ ปวช อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ม.3 / กศน. / เทียบเท่า 45
4 ปกติ ปวช ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ม.3 / กศน. / เทียบเท่า 85
5 ปกติ ปวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.3 / กศน. / เทียบเท่า 60
6 ปกติ ปวช การบัญชี การบัญชี
ม.3 / กศน. / เทียบเท่า 45
2. ระดับ ปวส. (รับผู้จบ ปวช. สายตรง)
ลำดับ โครงการ ระดับ สาขาวิชา สาขางาน คุณวุฒผู้สมัคร จำนวนที่รับ (คน)
1 ปกติ ปวส เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ปวช.) ปวช.ยานยนต์ 20
2 ปกติ ปวส เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ปวช.)
ปวช.ยานยนต์
25
3 ปกติ ปวส ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง (ปวช.)
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง 40
4 ปกติ ปวส อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกอุตสาหกรรม (ปวช.)
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ 20
5 ปกติ ปวส เทคนิกการผลิต
เครื่องมือกล (ปวช.)
ปวช.ช่างกลโรงงาน 45
6 ปกติ ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45
7 ปกติ ปวส การบัญชี (ทวิภาคี) การบัญชี
ปวช.การบัญชี 25
3. ระดับ ปวส. (รับผู้จบ ปวช. อุตสาหกรรม / ม.6 / เทียบเท่า)
ลำดับ โครงการ ระดับ สาขาวิชา สาขางาน คุณวุฒผู้สมัคร จำนวนที่รับ (คน)
1 ปกติ ปวส เทคนิคเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.6) ม.6 / เทียบเท่า 40
2 ปกติ ปวส ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง (ม.6)
ปวช.ยานยนต์
40
3 ปกติ ปวส เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (ปวช.  / ม.6) ปวช.อุตสาหกรรม / ม.6 30
4 ปกติ ปวส เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล (ม.6)
ม.6 / เทียบเท่า
60
5 ปกติ ปวส ปิโตรเคมี ปิโตรเคมี (ปวช.)
ปวช.อุตสาหกรรม 25
6 ปกติ ปวส ปิโตรเคมี ปิโตรเคมี (ม.6) ม.6 เฉพาะโปรแกรมวิทย์ - คณิต 25
7 ปกติ ปวส เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม
ม.6 เฉพาะโปรแกรมวิทย์ - คณิต
35
8 ปกติ ปวส เทคนิคพลังงาน (ทวิภาคี) เทคนิคการจัดการพลังงาน ปวช.อุตสาหกรรม / ม.6
20
9 ปกติ ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ปวช. / ม.6 / เทียบเท่า
60
10 ปกติ ปวส การบัญชี การบัญชี
ปวช. / ม.6 / เทียบเท่า
30
4. โครงการพิเศษ (i-PEC)
ลำดับ โครงการ ระดับ สาขาวิชา สาขางาน คุณวุฒผู้สมัคร จำนวนที่รับ (คน)
1 พิเศษ ปวส. เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ปวช.)
ปวช.ยานยนต์
2
2 พิเศษ (iBOT) ปวส.
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี)
เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (ปวช.  / ม.6)
ปวช.อุตสาหกรรม / ม.6
11
3 พิเศษ (iPEC)
ปวส.
ปิโตรเคมี (ทวิภาคี)
ปิโตรเคมี (ปวช.)
ปวช.อุตสาหกรรม 
16
4 พิเศษ (iPEC)
ปวส.
ปิโตรเคมี (ทวิภาคี)
ปิโตรเคมี (ม.6)
ม.6 เฉพาะโปรแกรมวิทย์ - คณิต
16
5 พิเศษ (iPEC)
ปวส.
เคมีอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
เคมีอุตสาหกรรม
ม.6 เฉพาะโปรแกรมวิทย์ - คณิต
11
6 พิเศษ (iPEC)
ปวส.
เทคนิคพลังงาน (ทวิภาคี)
เทคนิคการจัดการพลังงาน
ปวช.อุตสาหกรรม / ม.6
14
5. โครงการพิเศษ (Merit)

   รับนักศึกษาทุนจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) ประกอบไปด้วย เมียนมาร์ 20 คน กัมพูชา 7 คน ลาว 3 คน เวียดนาม  5 คน

หมายเหตุ

   โครงการพิเศษ คือ โครงการทุนการศึกษา

จองชุดนักศึกษา

พวกเราชาว IRPCT พร้อมใจแต่งกายถูกระเบียบวิทยาลัย

จองชุดนักศึกษา