นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

by วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี30 มิถุนายน 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ( “IRPCT” หรือ “เรา” ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นพนักงาน สมาชิกครอบครัว บุคคลอ้างอิง พนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้ความสำคัญในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรสำคัญต่อวิทยาลัยฯ

          ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

          “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมโดบชัดแจ้งจากท่านหรือเมื่อมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ โดยเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชื้อชาติ รวมถึง อาจมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลจำลองม่านตา เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน

          “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาของท่าน

          ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงาน

          ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

          1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ จำนวนบุตร ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า ( Face Recognition ) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทุพพลภาพ ซึ่งเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

          2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ID Line อีเมล

          3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอื่นๆ ประวัติสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ/หรือสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน

          4) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน ใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลงาน การปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อม฿ลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่างๆของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          5) ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน ( เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น )

          ในกรณีที่ท่านเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

          1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า ( Face Recognition ) ลายนิ้วมือ ลายมือชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทุพพลภาพ ซึ่งเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

          2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ID Line อีเมล

          3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอื่นๆ ประวัติสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ/หรือสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน

          4) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลการทำงานของท่าน การปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่างๆของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          5) ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน ( เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่างๆตามตำแหน่งหน้าที่ เป็นต้น )

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง หรือเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

          กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง เราได้รับมาจากน

          1) ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่เรา ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน การลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่เราตามช่องทางที่เรากำหนด

          2) เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

          1) บุคคลอื่น รวมถึงกรณีที่บริษัทในเครือในกลุ่มอ้างอิง หรือแนะนำท่านแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          2) แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดีย เป็นต้น

          3) ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ รวมถึงบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจ หรือบุคคลที่วิทยาลัยฯรู้จัก

          4) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย

          วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

3.1 ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงที่พนักงานอ้างอิงถึง

          1) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

             ก) เพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างงานและขั้นตอนในการทำสัญญาจ้างงาน รวมถึงสัญญาอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงานต่างๆ เป็นต้น

             ข) เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานของพนักงานจากการตรวจสุขภาพภายหลังเริ่มงาน( ดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มทำงาน )

             ค) เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

             ง) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน รวมถึงดำเนินการจัดการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน เช่น การทำประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดหาชุดให้พนักงาน เป็นต้น

             จ) เพื่อพิจารณาการลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย

             ฉ) เพื่อเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น บริษัทประกัน บริษัทจัดการกองทุน ธนาคารคู่สัญญา เป็นต้น

             ช) เพื่อดำเนินกระบวนการและขั้นตอนการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง

          2) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

             ก) เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

             ข) เพื่อตรวจสุขภาพ และเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ

             ค) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลต่อบริษัทประกันภัย และบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทประกันภัย รวมถึงบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันภัย

          3) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เก็บบันทึกการลาของพนักงานจากใบรับรองแพทย์ หรือประเมินความสามารถของพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น และเพื่อเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการ ให้ต้องดำเนินการใดๆที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น

          4) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

             ก) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่างๆสำหรับพนักงาน

             ข) เพื่อการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร เช่น การวิเคราะห์จำนวนพนักงาน การประเมินประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาในการสำรวจทำลักษณะประชากร เป็นต้น

             ค) เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

             ง) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

             จ) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย

             ฉ) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมถึงการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด ( CCTV )

3.2 ในกรณีที่ท่านเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

          1) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ติดต่อจัดการ หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆตามอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เช่น การประชุม การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

          2) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์เก็บข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

          3) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

             ก) เพื่อปฏิบัติต่อท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะกรรมการ หรือผู้บริหารของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

             ข) เพื่อความจำเป็นต้องรายงานหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

             ค) เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ/สอบยันข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการทุจริตในใช้สิทธิหรือการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

             ง) เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

             จ) เมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใดๆที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น

          4) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

             ก) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหรือตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

             ข) เพื่อความเข้าใจในธุรกิจและการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมถึงการศึกษาดูงาน ตามความจำเป็น

             ค) เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ

             ง) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

             จ) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย

             ฉ) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมถึงการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด ( CCTV )

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก ได้แก่ IRPC ปตท.หรือหน่วยงานที่ตรวจสอบ เช่น สมศ. APACC สำนักงานของรัฐ และหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

          เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนสงเคราะห์ครู เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต และหรือการไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯกำหนด

          เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาต่างๆ ไม่ว่าทางกฎหมายหรืออื่นๆ และหรือการดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้าง การดำรงตำแหน่ง และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เรามีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผล หรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของวิทยาลัยฯ

          เราจะดำเนินการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

          ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ ( วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม)

          ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

          เราพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มีอยู่ไม่ถูกต้อง

          ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและเราอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

          ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเรามิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

          เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer DPO ) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโนบายนี้ เราจะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่เราปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไปพร้อมกัน

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         เรามีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นต้น

8. ช่องทางการติดต่อ

         วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

         ที่อยู่ : 309 หมู่5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

         โทร : 038-022835-7

         อีเมล : HRcenter@irpct.ac.th

         หรือติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี Pdpacenter@irpct.ac.th